ថ្នាក់

knowledge​​

     ថ្នាក់ទី៧មាន៣បន្ទប់

 

 

-ថ្នាក់ទី៧ក មានសិស្សចំនួន៣២នាក់ ក្នុងនោះសិស្សស្រីចំនួន១៣នាក់

-ថ្នាក់ទី៧​ខ មានសិស្សចំនួន៣៤នាក់ ក្នុងនោះសិស្សស្រីចំនួន១២នាក់

-ថ្នាក់ទី៧​គ មានសិស្សចំនួន៣២នាក់ ក្នុងនោះសិស្សស្រីចំនួន០៨នាក់

knowledge

   ថ្នាក់ទី៨មាន៤បន្ទប់

 

 

-ថ្នាក់ទី៨ក មានសិស្សចំនួន៣២នាក់ ក្នុងនោះសិស្សស្រីចំនួន២០នាក់

-ថ្នាក់ទី៨​ខ មានសិស្សចំនួន៣២នាក់ ក្នុងនោះសិស្សស្រីចំនួន១៤នាក់

-ថ្នាក់ទី៨​គ មានសិស្សចំនួន៣០នាក់ ក្នុងនោះសិស្សស្រីចំនួន០៨នាក់

-ថ្នាក់ទី៨​ឃ មានសិស្សចំនួន៣២នាក់ ក្នុងនោះសិស្សស្រីចំនួន១០នាក់

knowledge​​

     ថ្នាក់ទី៨មាន៤បន្ទប់

 

 

-ថ្នាក់ទី៨ក មានសិស្សចំនួន៣២នាក់ ក្នុងនោះសិស្សស្រីចំនួន២០នាក់

-ថ្នាក់ទី៨​ខ មានសិស្សចំនួន៣២នាក់ ក្នុងនោះសិស្សស្រីចំនួន១៤នាក់

-ថ្នាក់ទី៨​គ មានសិស្សចំនួន៣០នាក់ ក្នុងនោះសិស្សស្រីចំនួន០៨នាក់

-ថ្នាក់ទី៨​ឃ មានសិស្សចំនួន៣២នាក់ ក្នុងនោះសិស្សស្រីចំនួន១០នាក់

knowledge​​

     ថ្នាក់ទី៩មាន៤បន្ទប់

 

 

-ថ្នាក់ទី៩ក មានសិស្សចំនួន៣២នាក់ ក្នុងនោះសិស្សស្រីចំនួន១២នាក់

-ថ្នាក់ទី៩ខ មានសិស្សចំនួន៣២នាក់ ក្នុងនោះសិស្សស្រីចំនួន១៩នាក់

-ថ្នាក់ទី៩គ មានសិស្សចំនួន៣៣នាក់ ក្នុងនោះសិស្សស្រីចំនួន១៣នាក់

-ថ្នាក់ទី៩ឃ មានសិស្សចំនួន៣២នាក់ ក្នុងនោះសិស្សស្រីចំនួន១១នាក់